Condicions d'ús

 
Tots els drets de propietat industrial i intel•lectual sobre el lloc Web, les Aplicacions, els Serveis, el seu disseny gràfic i codi font, així com sobre els diferents elements inclosos en els mateixos (a títol enunciatiu: textos, imatges, animacions, bases de dades, gràfics, logos, marques, signes distintius, icones, botons, fotografies, vídeos, gravacions sonores, etc.) pertanyen o estan llicenciats a SpeakTracks.

En particular i sense que suposi cap limitació al que s'ha establert en el paràgraf anterior, SpeakTracks ostenta un dret "sui generis" com fabricant de la base de dades constituïda per tot el contingut del Lloc Web i de les Aplicacions en els termes establerts en els articles 133 i següents del "Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual". En virtut d'aquest dret Speaktracks prohibeix la extracció i/o reutilització de la totalitat o d'una part substancial del contingut del Lloc Web i de les Aplicacions, avaluada qualitativa o quantitativament. Tanmateix SpeakTracks prohibeix la extracció i/o reutilització repetides o sistemàtiques de parts no substancials del contingut del Lloc Web i de les Aplicacions quan suposin actes contraris a una explotació normal de la esmentada base o que causin un perjudici injustificat als interessos legítims de SpeakTracks.

L'Usuari està autoritzat únicament a accedir i usar el Lloc Web, les Aplicacions i els Serveis i efectuar descàrregues dels seus continguts per un us merament personal i no comercial o col•lectiu. Exceptuant aquells supòsits pels que estigui expressament autoritzat, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció o distribució per altres fins, així com la transformació, realització d'obres derivades de qualsevol tipus, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització o qualsevol us del Lloc Web, de les Aplicacions o dels Serveis o de qualsevol de les seves parts

SpeakTracks no garanteix que el contingut o els productes siguin precisos o complets, ni respon sobre ells i tampoc es fa responsable dels canvis que s'hagin donat sobre el terreny des del moment de digitalització de la ruta.

SpeakTracks no ofereix cap garantia relacionada amb el contingut i els productes, i no és responsable de cap dany ni de cap pèrdua que resulti de l'ús que es faci del contingut o dels productes.

La Aplicació de SpeakTracks dóna orientacions acústiques sobre la ruta a seguir però és responsabilitat de l'Usuari escollir el camí apropiat amb prudència, extremant les precaucions i respectant les normes de circulació.